Personal Data Protection Authority

Personal Data Protection Authority

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni olarak anılacak) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.Ş. (Airkapadokya olarak anılacak) tarafından Airkapadokya'nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun olarak anılacak) uygun olarak Airkapadokya kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla yayınlamıştır.
1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Siteye üye olduğunuz andan itibaren Üye statüsüne girersiniz. Üye olmakla birlikte Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişisel bilgilerinizi
Airkapadokya ile paylaşmaya onay vermiş olursunuz. Üyeler kişisel bilgilerinin Airkapadokya’ya bağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve Airkapadokya’ya bağlı diğer tüm şirketler tarafından depolanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.
Airkapadokya, kişisel bilgileri toplama ve saklamasındaki en önemli amaç güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirttiğimiz yöntemler ile toplanmaktadır.
Üye Tarafından Paylaşılan Bilgiler: Üyelik esnasında kullanıcıların verdikleri kişisel bilgileri ifade eder. (Kimlik bilgisi, lokasyon bilgisi, iletişim bilgisi, üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, IP adresi vb.) Kullanıcı tarafından Airkapadokya dolaylı ya da doğrudan verilen kişisel bilgilerin tamamını kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz paylaşmakla yükümlüdür.
Airkapadokya Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemi kullanım alışkanlıklarına ait tüm verileri kapsar. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Airkapadokya herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Airkapadokya ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı ve mevzuata uygun olacak şekilde işlenebilecektir. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Herhangi bir ürünün siparişinin adrese iletilebilmesi,
Airkapadokya web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
Üye ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üyeler açısından; Üyenin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üyeye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
Üyenin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üyenin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
Üye deneyiminin iyileştirilmesi,
Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
Airkapadokya web sitesini ziyaret etmeniz halinde, yalnızca IP bilgisinden ibaret kişisel veriniz, trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklam sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
3. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER
Airkapadokya, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Hukuki sebeplerine dayanarak web siteleri, web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen Tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Airkapadokya sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz Airkapadokya hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Airkapadokya’nın iş bu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
LIGHTING TEXT ACCORDING TO THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA
Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.Ş. (referred to as Airkapadokya) in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 of Airkapadokya (referred to as the Law) in order to make explanations and inform about the processing of personal data of Airkapadokya users.
1. COLLECTION OF PERSONAL DATA
You become a member from the moment you become a member of the site. By being a member, you accept the User Agreement and Privacy Policy,
You agree to share with Airkapadokya. Members are deemed to have accepted the transfer of their personal information to all other companies affiliated with Airkapadokya and their storage and storage by all other companies affiliated with Airkapadokya.
The most important purpose of Airkapadokya in collecting and storing personal information is to provide a safe, effective, personalized and trouble-free service. Personal data is collected by the methods mentioned below.
Information Shared by the Member: Refers to the personal information provided by the users during membership. (Identity information, location information, contact information, membership information, membership ID number, IP address, etc.) It covers all of the personal information given directly or indirectly to Airkapadokya by the user. Each member is obliged to share their personal information accurately and completely.
Information Obtained from the Use of Airkapadokya: It includes all data regarding the system usage habits of the members. (Location data, frequent users, areas of interest, etc.) Race, ethnic origin, political opinion, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, disguise and dress, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction and security measures, as well as biometric and genetic data are special personal data. Airkapadokya does not collect and process your sensitive personal data in any way. We do not want you to share such data. Do not share your sensitive personal data, no matter what interaction it takes within the scope of your relationship with Airkapadokya.
2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA
Your personal data may be processed in a limited manner and in accordance with the legislation for the purposes stated below. Execution of membership transactions,
The ability to send the order of any product to the address,
Improving the services offered on the Airkapadokya website, developing new services and informing about it,
For the purposes of performing the User Agreement established with the Member, for the Members who have commercial electronic message approval; Analyzing the preferences, likes and needs of the member and providing special promotions, opportunities and benefits to the member,
Remarketing, targeting, profiling and analysis in line with the explicit consent of the Member, promoting and marketing applications, goods/products and services in line with the Member's preference and taste,
Resolving member problems and complaints,
Improving the member experience,
Legal processes and compliance with legislation,
Answering information requests from administrative and judicial authorities,
Ensuring information and transaction security and preventing malicious use,
Making necessary arrangements in order to ensure that the processed data is up-to-date and correct.
If you visit the Airkapadokya website, your personal data, consisting only of IP information, is processed for the purposes of fulfilling our obligation to store traffic information and serving you special advertisements through cookies.
3. METHOD OF COLLECTING PERSONAL DATA AND LEGAL REASONS
Airkapadokya, whose personal data is specified in Article 5 of the Personal Data Protection Law No. 6698;
clearly stipulated in the law,
Provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to process the personal data of the parties to the contract,
The person concerned has been made public by himself,
Data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject,
Data processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right,
Based on legal reasons, it collects in audio, electronic or written form through websites, mobile applications of websites, social media accounts, cookies, call center, notifications from administrative and judicial authorities and other communication channels.
4. THE PARTIES TO THE PERSONAL DATA TO BE TRANSFERRED AND THE PURPOSE OF TRANSFER
The sharing of personal data of our customers with third parties takes place within the framework of the consent of the customers and as a rule, personal data is not transferred to third parties without the consent of our customers.
However, due to and limited to our legal obligations, personal data is shared with courts and other public institutions. In addition, personal data is transferred to contracted third parties in order to provide the services we undertake.
Necessary technical and legal measures are taken to prevent violations of rights during data transfer to third parties. However, Airkapadokya is not responsible for violations that occur in the risk area of ​​​​the third party's data protection policies and the third party's responsibility.
Your personal data is shared with Airkapadokya shareholders, our direct/indirect domestic/foreign affiliates, program partner institutions and organizations that we cooperate to carry out our activities, domestic/foreign persons and institutions from which we get data storage services in the cloud, and domestic/foreign organizations with which we have an agreement to send commercial electronic messages to our customers, It can be shared with the Interbank Card Center, the banks we have contracted with, various domestic and foreign agencies, advertising companies and survey companies, and other domestic/foreign third parties and related business partners within the scope of various marketing activities in order to provide you with better service and ensure customer satisfaction.
5. YOUR RIGHTS REGARDING YOUR PERSONAL DATA
Within the scope of Article 11 of the Law, you have been granted the following rights regarding your personal data:
Learning whether your personal data is processed or not,
If your personal data has been processed, requesting information about it,
Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
Knowing the third parties to whom your personal data is transferred, in the country or abroad,
Requesting correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
Requesting the deletion or destruction of your personal data in the event that the reasons requiring it to be processed disappear, although it has been processed in accordance with the Law No.
Objecting to the emergence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,
Requesting the compensation of the damage in case you suffer damage due to unlawful processing of your personal data.
Airkapadokya reserves the right to unilaterally update this Clarification Text in case of business or legal requirements. We recommend that you visit our homepage regularly to get the most up-to-date version of this text.

Contact us for detailed information.