Distance Sales Agreement

Distance Sales Agreement

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 1.1 - SATICI BİLGİLERİ
Tescilli Marka:
Ünvan: Air Kapadokya Balloon Flights
Adres: İsalli Mahallesi İsalli Caddesi Hakıpaşa Meydanı No:8/2 Göreme Kasabası/Nevşehir/Türkiye
Telefon: 0384 271 31 66 Fax:0384 271 31 65
E-Posta: info@airkapadokya.com
Mersis No: 0010044358700013
Bundan böyle satıcı olarak anılacaktır.
MADDE 1.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.airkapadokya.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,
i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz. Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,

b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek
şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
e) Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, h) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
ı) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü Ön bilgilendirme
MADDE 5
(1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi, ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. (2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. (3) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir.
(4) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunludur.
(5) Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer verilebilir.
(6) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Ön bilgilendirme yöntemi
MADDE 6
(1) Tüketici, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.
(2) Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek zorundadır.
(3) Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.
(4) Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemlerle kurulan ve anında ifa edilen hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu ortamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.
Ön bilgilerin teyidi
MADDE 7
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin 6 ncı maddede belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.
Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler
MADDE 8
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.
(2) Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 9
(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10
(1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 11
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. (2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.
(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 12
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
Tüketicinin yükümlülükleri
MADDE 13
(1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 14
(1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 15
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Sözleşmenin ifası ve teslimat
MADDE 16
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.
(2) Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
(3) Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
Zarardan sorumluluk
MADDE 17
(1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
(2) Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir. Telefon kullanım ücreti MADDE 18
(1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez. İlave ödemeler MADDE 19
(1) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.
(2) Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır. Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü MADDE 20
(1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.
(2) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
(3) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21
(1) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük
MADDE 22
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Siparişleriniz için cayma hakkını kullanacaksanız; lütfen bizimle iletişime geçerek kargo firması bilgisini talep ediniz.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.DISTANCE SALES CONTRACT
This agreement has been issued in accordance with the Regulation on the Procedures and Principles of Distance Contracts published in the Official Gazette dated November 27, 2014 and numbered 29188 on the obligation to conclude a contract for sales made over the Internet, and the articles are as follows. CHAPTER ONE
Purpose, Scope, Basis and Definitions
Purpose
ARTICLE 1
(1) The purpose of this Regulation is to regulate the application procedures and principles related to distance contracts. ARTICLE 1.1 - SELLER INFORMATION
Trademarks:
Title: Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.Ş
Address: İsalli Mahallesi İsalli Caddesi Hakıpaşa Meydanı No:8/2 Göreme Kasabası/Nevşehir/Türkiye
Phone:0384 271 31 66 Fax:0384 271 31 65
E-mail: info@airkapadokya.com
Mersis no: 0010044358700013
Hereinafter referred to as the seller.
ARTICLE 1.2 - BUYER INFORMATION
As a customer www.airkapadokya.com the person who is a member of the shopping site.
The address and contact information used when becoming a member are taken as a basis.
From now on, he will be referred to as THE BUYER.
Scope
ARTICLE 2
(1) This Regulation applies to distance contracts.
(2) The provisions of this Regulation;
a) Financial services,
b) Sales made through automatic machines,
c) The use of this telephone with telecommunications operators by means of a public telephone,
ç) Services related to betting, sweepstakes, lotteries and similar games of chance,
d) Formation, transfer or acquisition of immovable property or rights related to these goods,
e) Housing rental,
f) Package tours,
g) Timeshare, timeshare holidays, long-term holiday service and their resale or exchange,
h) Daily consumption items such as food and beverages are taken to the consumer's residence or workplace within the framework of regular deliveries by the seller, i) Passenger transportation services, provided that the obligation to provide information in paragraphs (a), (b) and (d) of the first paragraph of article 5 and the obligations contained in articles 18 and 19 are reserved,
j) Installation, maintenance and repair of goods,
k) Hospice services do not apply to contracts related to social services aimed at supporting families and people, such as child, elderly or patient care. Basis
ARTICLE 3
(1) This Regulation has been prepared on the basis of Articles 48 and 84 of the Law on Consumer Protection dated 7/11/2013 and numbered 6502. Definitions ARTICLE 4
(1) In the implementation of this Regulation;
a) Digital content: All kinds of data presented digitally, such as computer programs, applications, games, music, videos and texts,
b) Service: The subject of any consumer transaction other than the provision of goods made or undertaken to be made in exchange for a fee or benefit,
c) persistent data register: the information sent or communicated by the consumer of that information in accordance with the aim to review well enough to be a reasonable amount of time to be copied and changed without being saved and allows this information, which allows you to achieve that in a text message, electronic mail, internet, disk, CD, DVD, memory card, and the like any tool or environment,
d) Law: Law No. 6502 on Consumer Protection,
e) Goods: All kinds of immaterial goods that are subject to shopping; movable goods, immovable goods for residential or holiday purposes, as well as software, audio, video and similar prepared for use in an electronic environment,
f) the distance contract: without the simultaneous physical presence of the seller or provider to the consumer, the marketing of goods or services within the framework of a system that was created for the remote between the parties until the moment of inception of the contract, and contracts established by the moment of its inception, including the use of remote communication devices,
g) Provider: A natural or legal person who provides services to the consumer for commercial or professional purposes, including public legal entities, or acts on behalf or account of the service provider,
h) Seller: including public entities, commercial or for professional purposes providing goods or provide services to consumers who act on behalf of or on behalf of any natural or legal person, consumer, non-commercial or professional purposes any natural or legal person who,
i) Means of remote communication: Letter, catalog, telephone, fax, radio, television, electronic mail message, text message, Internet, as well as all kinds of tools or media that allow the establishment of a contract without physical confrontation,
j) Subsidiary contract: Refers to the contract for the goods or services provided to the consumer in addition to the goods or services subject to the contract by the seller, provider or a third party in connection with a distance contract.
THE SECOND CHAPTER
Obligation to Provide Prior Information
Preliminary information
ARTICLE 5
(1) The distance contract or any corresponding offer before accepting the establishment of the consumer, to include all of the following must be notified by the seller or provider.
a) The basic qualities of the goods or services subject to the contract,
b) The name or title of the seller or supplier, if any, the MERSIS number,
c) the consumer, the dealer, which allows you to quickly communicate with a vendor or provider or the provider's address, phone number and other contact information with, if the name of the seller or provider, or acting for the account of the identity and address, ç) of the seller or provider to submit the consumer's complaint (c) different than those specified in subparagraph contact information if you have information on them,
d) The total price of the goods or services, including all taxes, the procedure for calculating the price, if any, if the nature of the price cannot be calculated in advance, all additional costs of transportation, delivery and the like, if any, and information that additional costs can be paid if they cannot be calculated in advance,
e) In cases where the cost of using the remote communication tool at the stage of establishing the contract cannot be calculated based on the usual tariff, the additional cost charged to consumers,
f) Information on payment, delivery, payouts, commitments related to them, if any, and the seller or provider's methods of resolving complaints,
g) In cases where there is a right of withdrawal, the conditions, duration, procedure for exercising this right, as well as information about the carrier provided by the seller for the return,
h) Open address, fax number or electronic mail information where the withdrawal notification will be made,
i) In cases where the right of withdrawal cannot be exercised in accordance with Article 15, information on whether the consumer will not benefit from the right of withdrawal or under what conditions he will lose the right of withdrawal,
j) Deposits or other financial guarantees that must be paid or provided by the consumer, if any, at the request of the seller or provider, and the conditions related to them,
k) Technical protection measures, if any, that may affect the functionality of digital content,
l) Information that the seller or provider knows, or is reasonably expected to know, about which hardware or software the digital content can work with,
m) Information that consumers can submit their applications for disputes to the Consumer Court or the Consumer Arbitration Committee.
(2) The information specified in the first paragraph is an integral part of the distance agreement and this information cannot be changed unless the parties explicitly agree otherwise.
(3) If the seller or the provider does not fulfill the obligation to inform about the October costs contained in subparagraph (d) of the first paragraph, the consumer is not obliged to cover them.
(4) paragraph (d) described in the total price, indefinite-term contracts or fixed term subscription contracts must include the total costs on the basis of each billing period.
(5) In contracts established by auction or reduction, information about the auctioneer may be included instead of the information contained in paragraphs (b), (c) and (ç) of the first paragraph.
(6) The burden of proof regarding the fact that preliminary information has been provided belongs to the seller or supplier. Preliminary information method
ARTICLE 6
(1) the consumer, in all matters mentioned in the first paragraph of Article 5 of means of remote communication in accordance with at least twelve point font size that is used in understandable language, in clear, simple and readable way with the persistent data in a register or in writing by the seller or supplier must be informed.
(2) If the distance contract is established via the Internet, the seller or provider;
a) the first paragraph of Article 5 without prejudice to the obligation of disclosure in the same paragraph (A), (d), (g) and (H) the information in paragraphs clearly show as a whole before climbing under the consumer of the obligation to pay also,
b) The consumer must indicate in a clear and understandable way whether any shipping restrictions apply and which means of payment are accepted, at the latest before paying for his order.
(3) in the case of voice communication through the establishment of the distance contract, the seller or provider of a of Article 5, Paragraph (A), (d), (g) and (H) the matters in paragraphs, the consumer in a clear and understandable manner in the environment in question before making the purchase, and inform all of the information contained in the first paragraph of Article 5 or the latest must submit in writing delivery of the goods or performance of services.
(4) the order of information in relation to a limited distance in space or time that are presented in media through the establishment of a contract in case of the seller or provider of Article 5, Paragraph (A), (b), (d), (g) and (H) the matters in paragraphs, the consumer in a clear and understandable manner in the environment in question before making the purchase, and inform all of the information contained in the first paragraph of Article 5 or the latest must submit in writing delivery of the goods or performance of services.
(5) services performed by the methods of the third and fourth paragraphs and instantly established before making the purchase contracts for the sale of the consumer in the aforementioned environment, I just paragraph of Article 5 (a), (b), (d) and (h) is informed in a clear and understandable manner, it is sufficient that the issues in paragraphs.
Confirmation of preliminary information
ARTICLE 7
(1) The seller or the provider is obliged to ensure that the consumer confirms that he has obtained preliminary information by the methods specified in Article 6 in accordance with the remote communication tool used. Otherwise, the contract is deemed not to have been established.
Other obligations related to prior notification

ARTICLE 8
(1) The seller or the provider is obliged to inform the consumer in a clear and understandable way that the order placed means the obligation to pay immediately before the consumer approves the order. Otherwise, the consumer is not bound by his order.
(2) If the consumer is called by the seller or provider by phone for the purpose of establishing a distance contract, at the beginning of each call, the seller or provider must disclose his identity, if he is calling on behalf of someone else or on his account, the identity of this person and the commercial purpose of the call.
THE THIRD CHAPTER
Exercise of the Right of Withdrawal and Obligations of the Parties
Right of withdrawal
ARTICLE 9
(1) The consumer has the right to withdraw from the contract without any justification and without paying a criminal condition within fourteen days. (2) The right of withdrawal period begins on the day the contract is established in contracts related to the performance of services; in contracts related to the delivery of goods, it begins on the day the consumer or a third party designated by the consumer receives the goods. However, the consumer can also use the right of withdrawal during the period from the establishment of the contract to the delivery of the goods.
(3) In determining the period of the right of withdrawal;
a) In the case of goods that are the subject of a single order and are delivered separately, the consumer or a third party determined by the consumer receives the last goods on the day of delivery,
b) In goods consisting of more than one part, the consumer or a third party determined by the consumer receives the last part on the day of delivery,
c) In contracts where the goods are delivered regularly for a certain period of time, the consumer or a third party determined by the consumer is based on the day on which the first goods are delivered.
(4) The delivery of the goods by the seller to the carrier is not considered as the delivery to the consumer.
(5) In contracts where the delivery of goods and the performance of services are made together, the provisions of the right of withdrawal related to the delivery of goods shall apply.
Incomplete information
ARTICLE 10
(1) The seller or the provider is obliged to prove that the consumer has been informed about the right of withdrawal. If the consumer is not duly informed about the right of withdrawal, he is not bound by the fourteen-day period for exercising the right of withdrawal. In any case, this period expires one year after the date of termination of the withdrawal period.
(2) If the necessary notification of the right of withdrawal is made within a period of one year, the fourteen-day period of the right of withdrawal begins to operate from the day on which this notification is made as required.
Exercise of the right of withdrawal
ARTICLE 11
(1) It is sufficient to send the notification of the exercise of the right of withdrawal to the seller or provider in writing or with a permanent data keeper before the right of withdrawal expires.
(2) In the exercise of the right of withdrawal, the consumer can use the form contained in the ANNEX, as well as make an explicit statement informing the decision to withdraw. The seller or provider may also offer an option via the website for the consumer to fill out this form or submit a declaration of withdrawal. In the event that the right of withdrawal is offered to consumers via the website, the seller or provider must immediately transmit to the consumer confirmation information that the withdrawal requests submitted by the consumers have reached them.
(3) In the case of sales made by voice communication, the seller or the provider must send the form contained in the ANNEX to the consumer no later than the delivery of the goods or the performance of the service. The consumer can also use this form to exercise the right of withdrawal in such sales, as well as use the methods in the second paragraph.
(4) The obligation of proof regarding the use of the right of withdrawal mentioned in this article belongs to the consumer.
Obligations of the seller or provider
ARTICLE 12
(1) The seller or provider is obliged to refund all paid collected, including the costs of delivering the goods to the consumer, if any, within fourteen days from the date on which the notification that the consumer has exercised his right of withdrawal reaches him.
(2) The seller or the provider must pay all refunds specified in the first paragraph at once in accordance with the payment instrument used by the consumer when purchasing and without paying any costs or obligations to the consumer.
(3) In the exercise of the right of withdrawal, within the scope of paragraph (g) of the first paragraph of Article 5, if the goods are returned through the carrier specified by the seller for return, the consumer cannot be held responsible for the costs related to the return. In the event that the seller does not specify any carrier for the return in the preliminary notification, the consumer cannot be charged any price for the return cost. In the event that the carrier specified in the preliminary notification for the return does not have a branch at the consumer's location, the seller is obliged to ensure that the goods to be returned are received from the consumer without charging any additional costs.
Obligations of the consumer
ARTICLE 13
(1) Unless the seller or provider makes an offer that he will take the goods back, the consumer must send the goods back to the seller or provider or to the person authorized by him within ten days from the date on which he sends the notification that he has used the right of withdrawal. (2) The consumer is not responsible for changes and distortions that occur if the consumer uses the product in accordance with its operation, technical specifications and operating instructions during the withdrawal period.
The effect of the use of the right of withdrawal on subsidiary contracts
ARTICLE 14
(1) Without prejudice to the provisions of Article 30 of the law, side contracts shall also terminate spontaneously if the consumer exercises the right of withdrawal. In this case, the consumer is not obliged to pay any costs, compensation or penal conditions, except for the cases specified in the second paragraph of Article 13.
(2) The seller or the provider must immediately inform the third party who is the party of the subsidiary contract that the consumer has exercised the right of withdrawal.
Exceptions to the right of withdrawal
ARTICLE 15
(1) Unless otherwise agreed by the parties, the consumer may not exercise the right of withdrawal in the following contracts:
a) Contracts for goods or services, the price of which varies depending on fluctuations in the financial markets and is not under
the control of the seller or provider.
b) Contracts for goods prepared in accordance with the wishes or personal needs of the consumer.
c) Contracts for the delivery of goods that may quickly deteriorate or expire.
d) Contracts for the delivery of goods whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after delivery; contracts for the delivery of those whose return is not suitable in terms of health and hygiene.
e) Contracts relating to goods that are mixed with other products after delivery and cannot be separated due to their nature.
f) Contracts for books, digital content and computer consumables presented in the material environment, if protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after the delivery of the goods.
g) Contracts for the delivery of periodicals such as newspapers and magazines, other than those provided under the subscription agreement.
h) Contracts for accommodation, transportation of goods, car rental, food and beverage supply and evaluation of leisure time for entertainment or recreation, which must be concluded on a specific date or period.
i) Contracts relating to services performed instantly in electronic form or immaterial goods delivered instantly to the consumer.
j) Contracts for services that have been started to be performed with the approval of the consumer before the expiration of the right of withdrawal period. PART FOUR
Other Provisions
Performance of the contract and delivery

ARTICLE 16

(1) The seller or the provider must fulfill his/her performance within the time period he/she has committed from the date the consumer's order reaches him/her. In any case, this period cannot exceed thirty days for the sale of goods.

(2) In the event that the seller or the provider fails to fulfill the obligation set out in the first paragraph, the consumer may terminate the contract. (3) in case of termination of the contract, the seller or provider, including any delivery charges if within fourteen days of its receipt of all payments to be charged to the consumer notice of termination dated 4/12/1984 determined according to Article 1 of the law on legal and statutory default interest 3095 pay it back with interest and, if applicable, the consumer is obliged to return all valuable documents and similar documents of debts.

(4) The act of fulfilling the order goods or services imkansizlastig cases, the seller or provider to the consumer within three days from the date of knowledge of the status a register or in writing reports with persistent data and, if applicable, within fourteen days from the date of notification of payment received, including delivery costs required to return all that. The condition that the goods are not in stock is not considered as the impossibility of fulfilling the goods act.

Liability for damage

ARTICLE 17

(1) The seller is responsible for the losses and damages incurred until the delivery of the goods to the consumer or to a third party determined by the consumer other than the carrier.

(2) In the event that the consumer requests the goods to be sent by a carrier other than the carrier specified by the seller, the seller is not responsible for the loss or damage that may occur from the delivery of the goods to the relevant carrier. Phone usage fee

ARTICLE 18

(1) in relation to the convention established by seller or provider to contact consumers if a telephone line is allocated to this line, the tariff a tariff higher than usual regarding the seller or provider can choose.

Additional payments

ARTICLE 19

(1) Before the contract is established, the explicit consent of the consumer must be obtained separately in order to charge any additional price other than the agreed base price arising from the contractual obligation.

(2) If the consumer has paid a payment due to the fact that the options that give rise to an additional payment obligation were presented spontaneously without the explicit consent of the consumer, the seller or provider must pay back these payments immediately.

Retention of information and obligation to prove

ARTICLE 20

(1) The seller or supplier is obliged to keep the information and documents related to each transaction regarding its obligations regarding the right of withdrawal, information, delivery and other matters regulated under this Regulation for three years.

(2) the system that they created in the framework of remote communication by the administration or use the tools on behalf of the seller or provider due to the issues those who mediates the establishment of distance contracts in this regulation, the seller or provider, and keep records of transactions for three years with the requested information relevant institutions, organizations and consumers is obliged to provide.

(3) The seller or provider is obliged to prove that the intangible goods or services delivered to the consumer electronically are free of defects.

EPISODE FIVE

Various and Final Provisions

Repealed regulation

ARTICLE 21

(1) The Regulation on Distance Contracts published in the Official Gazette dated 6/3/2011 and numbered 27866 has been repealed.

Force

ARTICLE 22

(1) This Regulation shall enter into force three months after the date of publication.

Executive

ARTICLE 23

(1) The provisions of this Regulation shall be executed by the Minister of Customs and Trade.

If you are going to use the right of withdrawal for your orders; please contact us and request the cargo company information. In case of conclusion of the order, the BUYER shall be deemed to have accepted all the conditions of this agreement.

Contact us for detailed information.